Nilobon Naknoi (Khun Ae), rescuer/verzorger

Nilobon Naknoi (Khun Ae), rescuer/verzorger